آگهی تجدید مناقصه 3-1403 (ریل جرثقیل سقفی)

((شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه  خرید ریل جرثقیل سقفی استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود: براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ريال

مناقصه 03-1403 (ریل جرثقیل سقفی)

    ((شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه  خرید ریل جرثقیل سقفی استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود: براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد

آگهی منقاصه شماره 02-1403 (سرویس ایاب و ذهاب پرسنل)

اسرویس ایاب و ذهاب شرکت 2-1403 شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل به مدت یکسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود: براي دريافت اسناد مناقصه و جدول مسیرهای مورد نظر به تارنماي WWW.IKID.IR

آگهی مناقصه شماره 01-1403

((شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو))در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه  خدمات کامپکت ضایعات ( پرس و بارگیری ضایعات تولیدی ) به مدت یکسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود: براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن

 آگهي مزايده 01-1403 (ضایعات توليدی و غیر تولیدی)

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی کلیه اشکال ورق دم قیچی ناشی از فرآیند تولیدی بر مبنای قیمت کارشناسی و اقلام ضایعات غیر تولیدی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.                 تاريخ بازديد و ارائه پيشنهاد :  از تاریخ 25 /01/1403 تا پايان وقت اداري 27 /01/1403    

قالب‌های صنعتی ایران خودرو موفق به شکستن رکورد تولید سال گذشته خود شد

قالب‌های صنعتی ایران خودرو موفق به شکستن رکورد تولید سال گذشته خود شد  قالب‌های صنعتی ایران خودرو موفق به شکستن رکورد تولید سال گذشته خود شد شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو موفق شد، رکورد تولید سال گذشته خود را شکسته و عدد تولید را به 301/334/19 قطعه برساند. بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت آیکید

آگهی مزایده 04-1402 (ضایعات تولیدی)

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی کلیه اشکال ورق های دم قیچی ناشی از فرآیند تولیدی بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید. تاریخ بازدید و ارائه پیشنهاد :  از تاریخ 16/10/1402 تا پایان وقت اداری 23/10/1402 ساعت بازدید : از ساعت 8 الی 15 محل بازدید : كرج

تجدید مناقصه ریل جرثقیل سقفی 8-1402

  ((شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه  خرید ریل جرثقیل سقفی استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود: براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار)

آگهی مناقصه 8-1402 خرید ریل جرثقیل سقفی

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه  خرید ریل جرثقیل سقفی استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود: 1-     براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار)

آگهي مزايده 03-1402 (ضایعات توليدی) و مزایده 05-1402 (ضایعات غیر تولیدی)

شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی کلیه اشکال ورق دم قیچی ناشی از فرآیند تولیدی و اقلام ضایعات غیر تولیدی از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید. تاريخ بازديد و ارائه پيشنهاد :  از تاریخ 23 /07/1402 تا پايان وقت اداري 26 /07/1402