مناقصه 03-1403 (ریل جرثقیل سقفی)

    ((شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه  خرید ریل جرثقیل سقفی استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود: براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد

آگهی منقاصه شماره 02-1403 (سرویس ایاب و ذهاب پرسنل)

اسرویس ایاب و ذهاب شرکت 2-1403 شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل به مدت یکسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود: براي دريافت اسناد مناقصه و جدول مسیرهای مورد نظر به تارنماي WWW.IKID.IR

آگهی مناقصه شماره 01-1403

((شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو))در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه  خدمات کامپکت ضایعات ( پرس و بارگیری ضایعات تولیدی ) به مدت یکسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود: براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن

 آگهي مزايده 01-1403 (ضایعات توليدی و غیر تولیدی)

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی کلیه اشکال ورق دم قیچی ناشی از فرآیند تولیدی بر مبنای قیمت کارشناسی و اقلام ضایعات غیر تولیدی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.                 تاريخ بازديد و ارائه پيشنهاد :  از تاریخ 25 /01/1403 تا پايان وقت اداري 27 /01/1403    

آگهی مزایده 04-1402 (ضایعات تولیدی)

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی کلیه اشکال ورق های دم قیچی ناشی از فرآیند تولیدی بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید. تاریخ بازدید و ارائه پیشنهاد :  از تاریخ 16/10/1402 تا پایان وقت اداری 23/10/1402 ساعت بازدید : از ساعت 8 الی 15 محل بازدید : كرج

تجدید مناقصه ریل جرثقیل سقفی 8-1402

  ((شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه  خرید ریل جرثقیل سقفی استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود: براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار)

آگهی مناقصه 8-1402 خرید ریل جرثقیل سقفی

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه  خرید ریل جرثقیل سقفی استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود: 1-     براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار)

آگهي مزايده 03-1402 (ضایعات توليدی) و مزایده 05-1402 (ضایعات غیر تولیدی)

شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی کلیه اشکال ورق دم قیچی ناشی از فرآیند تولیدی و اقلام ضایعات غیر تولیدی از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید. تاريخ بازديد و ارائه پيشنهاد :  از تاریخ 23 /07/1402 تا پايان وقت اداري 26 /07/1402

آگهی مزایده 04-1402 (دستگاه پرس هیدرولیکی)

                                                       آگهی مزایده04-1402 (دستگاه پرس هیدرولیکی) شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش دستگاه پرس با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید. ظرفیت: 630 تن،  نوع پرس: هیدرولیکی، کمپانی : مولر، سال ساخت: 1993 تاريخ بازديد و ارائه پيشنهاد:از تاریخ 28 /1402/06 تا پايان

آگهی تجدید مناقصه شماره 06-1402

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه و جدول مسیرهای مورد