آگهی مناقصه 8-1402 خرید ریل جرثقیل سقفی

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از پيمانكاران واجد شرايط در زمينه  خرید ریل جرثقیل سقفی استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت مي شود: 1-     براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار)

آگهي مزايده 03-1402 (ضایعات توليدی) و مزایده 05-1402 (ضایعات غیر تولیدی)

شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات تولیدی کلیه اشکال ورق دم قیچی ناشی از فرآیند تولیدی و اقلام ضایعات غیر تولیدی از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید. تاريخ بازديد و ارائه پيشنهاد :  از تاریخ 23 /07/1402 تا پايان وقت اداري 26 /07/1402

آگهی مزایده 04-1402 (دستگاه پرس هیدرولیکی)

                                                       آگهی مزایده04-1402 (دستگاه پرس هیدرولیکی) شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش دستگاه پرس با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید. ظرفیت: 630 تن،  نوع پرس: هیدرولیکی، کمپانی : مولر، سال ساخت: 1993 تاريخ بازديد و ارائه پيشنهاد:از تاریخ 28 /1402/06 تا پايان

آگهی تجدید مناقصه شماره 06-1402

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه و جدول مسیرهای مورد

آگهی تجدید مناقصه( نوبت سوم) شماره 05-1402

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه خدمات حمل و نقل ترابری سبک (خودرو سواری)  به مقاصد مورد نظر به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت

آگهی مناقصه شماره 07-1402 (تامین نیروی انسانی خدماتی  )

شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمینه ذیل استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد

آگهی تجدید مناقصه شماره 5-1402 خدمات ترابری سبک

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه خدمات ترابری سبک خودرو سواری)  به مقاصد مورد نظر به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود ، ظرف مدت سه روز از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به

اگهی مناقصه شماره 6-1402 سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه و جدول مسیرهای مورد

مناقصه 5-1402 خدمات ترابری سبک (خودرو سواری)

((شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه خدمات ترابری سبک (خودرو سواری)  به مقاصد مورد نظر به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت سه روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه و

آگهی تجدید مناقصه 05-1401

شرکت قالب‌های صنعتی ایران‌خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه فروش فولاد 1.2379 بهلری استفاده نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت میشود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهی برای دریافت اسناد مناصقه به تارنمای www.ikid.ir (رایگان) و یا با در دست داشتن معرفی نامه و مبلغ