پروژه تارا

  • – نام مشتری: ایران خودرو
  • – تعداد قطعه: 105 قطعه
  • – وزن: 2211657 كیلوگرم
  • – تعداد قالب: 300 دست

پروژه قالب های پلاستیک سپر تارا

  • – تعداد قطعه: 8 قطعه
  • – وزن: 87700 كیلوگرم
  • – تعداد قالب: 7 دست

پروژه جلو پنجره تارا اتوماتیک

  • – تعداد قطعه: 1 قطعه
  • – وزن: 7500 كیلوگرم
  • – تعداد قالب: 1 دست