پروژه تارا

  • - نام مشتری: ایران خودرو
  • - تعداد قطعه: 105 قطعه
  • - وزن: 2211657 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 300 دست

پروژه قالب های پلاستیک سپر تارا

  • - تعداد قطعه: 8 قطعه
  • - وزن: 87700 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 7 دست

پروژه جلو پنجره تارا اتوماتیک

  • - تعداد قطعه: 1 قطعه
  • - وزن: 7500 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 1 دست