پروژه دنا
طاهر پور حبیبی
قائم مقام مدیر عامل
شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو