پروژه های اجرا شده

تولید قطعات کفی عقب پراید معمولی و دوگانه سوز
نام پروژه تعداد قطعات تعداد پانل گیج ها تعداد قالب ها گرید قطعات گرید قالب ها
قطعات کفی پراید معمولی 200,000 1 4 G2 1 G2 4
تولید مجموعه کفی عقب دوگانه سوز شرکت سازه گستر سایپا 110,000 2 6 G2 1 G2 4
G3 1 G3 2

 

 

تولید قطعات ژنراتور پارس ژنراتور
نام پروژه تعداد قطعات تعداد پانل گیج ها تعداد قالب ها گرید قطعات گرید قالب ها
تولید قطعات ژنراتور پارس ژنراتور 1 _ 1 G4 1 G4 1