پروژه طراحي و ساخت قالب و پانل گیجهای قطعات پروژه 207

  • – نام مشتری: ایران خودرو
  • – تعداد قطعه: 7 قطعه
  • – وزن: 254.000 كیلوگرم
  • – تعداد قالب: 22 دست