پروژه طراحي و ساخت قالب و پانل گيج هاي پروژه دنا جديد ( X409 )

نام پروژهتعداد قطعاتتعداد پانل گیج هاتعداد قالب هاگرید قطعاتگرید قالب هاوزن قالب ها (تن)
طراحی و ساخت قالب و پانل گیج های پروژه دنا جدید (X409)4420G12G1242
G24G218314
G3_G3__

پروژه طراحي و ساخت قالب پلاستیک رکاب دنا جدید ( X409 )

نام پروژهتعداد قطعاتتعداد قالبوزن قالب(تن)
طراحی و ساخت قالب پلاستیک رکاب دنای جدید (X409)1114