پروژه قالب های فلزی PU1 ( آریسان )

نام پروژهتعداد قطعاتتعداد پانل گیج هاتعداد قالب هاگرید قطعاتگرید قالب هاوزن قالب ها (تن)
طراحی و ساخت قالب گلگیر و پنل گیج 49 آیتم PU1111136G13G113192
G26G218153
G32G3543