پروژه قالب های فلزی PU1 ( آریسان )

نام پروژه تعداد قطعات تعداد پانل گیج ها تعداد قالب ها گرید قطعات گرید قالب ها وزن قالب ها (تن)
طراحی و ساخت قالب گلگیر و پنل گیج 49 آیتم PU1 11 11 36 G1 3 G1 13 192
G2 6 G2 18 153
G3 2 G3 5 43