پروژه Logan/ L90 (تندر 90)

  • - نام مشتری: ایران خودرو
  • - تعداد قطعه: 18 قطعه
  • - وزن: 287515.41 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 39 دست