پروژه Logan/ L90 (تندر 90)

  • – نام مشتری: ایران خودرو
  • – تعداد قطعه: 18 قطعه
  • – وزن: 287515.41 كیلوگرم
  • – تعداد قالب: 39 دست