پروژه سمند X7

  • – نام مشتری: ایران خودرو
  • – تعداد قطعه: 28 قطعه
  • – وزن: 407.000 كیلوگرم
  • – تعداد قالب: 93 دست