شرکت قالب‌های صنعتی‌ایران‌خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه زير به مدت یکسال استفاده نمايد،

لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت پنج روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني مندرج در تارنمای فوق الذکر در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند . در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد .

تلفن تماس :34710618-026

شماره مناقصه شرح مناقصه ( مناقصه گزار ) شخصیت ( شرکت کننده مناقصه) اسناد مناقصه
11_ 1400 خرید یک دستگاه کمپرسور اطلس  GA 160 به همراه درایرخشک کن هوا 40متر مکعب بر دقیقه شرکت ( حقوقی – حقیقی ) دریافت