شرکت قالب‌های ‌صنعتی‌ایران‌خودرو در نظر دارد از خدمات تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرايط در زمينه زير استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت پنج روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500،000 (پانصد هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني مندرج در تارنمای فوق الذکر در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند . در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد .

تلفن تماس :34710618-026

شرح مناقصه ( مناقصه گزار ) شخصیت ( شرکت کننده مناقصه) اسناد مناقصه

بلوک متریال                      مقدار (عدد)

75            LAB1000F 100*500*830 

80             LAB1000F 50*500*830

شرکت ( حقوقی – حقیقی ) دریافت سند 1
دریافت سند 2