شرکت قالب‌های صنعتی ایران‌خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه زير به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص (حقوقی – حقیقی) علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت دو روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي  WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000(پانصد‌ هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني مندرج در تارنمای فوق الذکر در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند . در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد .

تلفن تماس :34710618-026

اسناد مناقصهشخصیت ( شرکت کننده مناقصه)شرح مناقصه ( مناقصه گزار )شماره مناقصه
دریافتشرکت ( حقوقی )خدمات کامپکت ضایعات ( پرس و بارگیری ضایعات تولیدی )مناقصه ( تجدید ) 1401 _01
 برای دریافت شرایط عمومی مناقصه، کلیک کنید.