شرکت قالب‌های صنعتی‌ایران‌خودرو در نظر دارد یک دستگاه خودرو پژو 407 مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی بفروش برساند.

زمان بازدید و ارائه پیشنهاد از تاریخ 1400/10/06 لغایت پایان وقت اداری 1400/10/11

آدرس : کیلومتر 5 آزاد راه کرج قزوین

تلفن تماس : 34710619  – 026

شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است