شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرآیند تولید خود از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید.

زمان بازید و ارائه پینهاد قیمت 1400/10/25 الی 1400/10/28

آدرس : کیلومتر 5 آزادراه کرج قزوین جنب نیک کالا

تلفن تماس 34710619-026

((شرکت مجاز در رد یا قبول پیشنهادات بدون ذکر دلیل میباشد))