پروژه سمند X7

  • - نام مشتری: ایران خودرو
  • - تعداد قطعه: 28 قطعه
  • - وزن: 407.000 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 93 دست