شركت قالبهای صنعتی ایران خودرو همچون گذشته با حركت در مسیر تعالی و با هدف فعالیت اقتصادی پایدار و سودآور با حفظ ارزشهای متعالی كار، تجارت و مشتری در جهت استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها به ارائه محصولات و خدمات با كیفیت و مورد نظر مشتریان می پردازد.

بر این باوریم كه كسب سرآمدی و بهبود مستمر امری دست یافتنی و لازمه تحقق چشم انداز قالبهای صنعتی ایران خودرو در مسیر جهانی شدن در ارائه محصولات و خدمات در سطح جهانی می‌باشد.

تعالی جویی در مسیر بهبود نتایج، مشتری مداری، ‌ثبات در مقاصد و بهبود فرآیندهای مرتبط به كمك عزم جمعی كاركنان در كنار یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر به همراه ارتقاء شراكتها و پاسخگویی اجتماعی متضمن دستیابی به این مهم خواهد بود.