عضویت ها

صفحه اصلی / عضویت ها

انجمن تحقیق و توسعه  و نوآوری صنایع و معادن ایران

تمدید گواهی عضویت در انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن

انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

گواهی عضویت در انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن

انجمن سازندگان قطعات و مجموعه

گواهی عضویت انجمن سازندگان قطعات و مجموعه

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir