این واحد با در اختیار داشتن مهندسین و كارشناسان باتجربه و طی دوره های تخصصی در شركتهای قالبسازی معتبر دنیا از قبیل شركت های Fuji، Miyazu، PCI و … در حال حاضر بدون هیچگونه محدودیت فنی و نرم افزاری ،امكان طراحی تمامی قطعات بدنه خودرو را دارا می باشد.