تقدیرنامه

گواهی حضور در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل

 

تقدیر نامه

سه ستاره تعالی منابع انسانی

 

تقدیر نامه

شرکت ساپکو در خصوص انتخاب شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو به عنوان سازنده برتر سال 1389

 

تقدیر نامه

گواهی صلاحیت مسابقه جایزه بزرگ 5S ایدرو در اسفندماه سال 1387

 

تقدیر نامه

کسب عنوان “مرکز تحقیق و توسعه نمونه سال 1387”

وزارت صنایع و معادن

 

تقدیر نامه

تقدیر نامه شرکت ایران خودرو در خصوص کسب لوح اشتهار در سرآمدی منابع انسانی بین شرکت های منتخب گروه صنعتی ایران خودرو

 

تقدیر نامه

تقدیرنامه شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران

 

لوح اشتهار

در سرآمدی منابع انسانی

 

EFQM

مدل تعالی سازمانی EFQM و دریافت تقدیرنامه سه ستاره در جایزه ملی بهره وری و منابع انسانی

 

EFQM

تقدیرنامه دریافت مدل تعالی سازمانی EFQM از مدیر عامل محترم ایران خودرو

 

نشان کیفیت

تقدیرنامه نشان کیفیت ایدرو در سطح برنز

 

جشنواره قهرمانان صنعت

تندیس زرین و لوح تقدیر دوره چهارم جشنواره قهرمانان صنعت در سال 1387

 

جشنواره قهرمانان صنعت

تندیس زرین و لوح تقدیر دوره سوم جشنواره قهرمانان صنعت در سال 1386

 

پروانه

پروانه تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن

 

گواهینامه

گواهینامه تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن

 

لوح اشتهار

در سرآمدی منابع انسانی

 

تقدیر نامه

تقدیرنامه شرکت سازه گستر سایپا درخصوص انتخاب شرکت فالب های صنعتی ایران خودرو به عنوان سازنده برتر حوزه قطعات پرسی/بدنه

 

پروانه

پروانه تحقیق و توسعه (وزارت صنعت، معدن و تجارت)