آگهی تجدید مناقصه شماره 11-1401

(( شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه فروش ورق بلنک فابریک  RRST1403 استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی/حقیقی علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با دردست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني: كیلومتر 5 آزاد راه کرج قزوین روبروی بهشت سکینه شرکت قالبهای صنعتی ایرانخودرو در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند . در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد .))

تلفن تماس بازرگانی: 026-34706614

شماره مناقصه

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

شخصيت (مناقصه گر)

اسناد مناقصه

 

1401-11

 

 

 

 

اندازه

تعداد

مقدار ( KG)

1420*1675*0/7

32،000

418،000

1350*1590*0/78

32،000

420،000

شركت (حقوقي/حقیقی)

دریافت