حضور پرقدرت شرکت آیکید در هفدهمین نمایشگاه قطعات خودرو تهران