شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد از خدمات پیمانکاران واجد شرایط در زمینه زیر به مدت یکسال استفاده نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شخاص حقوقی علاقمند دعوت می شود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهی برای دریافت اسناد مناقصه به تارنمای www.ikid.ir (رایگان) و یا با در دست داشتن معرفی نامه و مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ریال وجه نقد برای واریز به بانک مستقر در شرکت به نشانی : کیلومتر 5 آزاد راه کرج قزوین روبروی بهشت سکینه شرکت قالب های صنعتی ایرانخودرو در وقت اداری (8-15) مراجعه نمایید.

” در ضمن هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه کسر می گردد.”

تلفن تماس بازرگانی : 02634706614

شماره مناقص

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

شخصیت (مناقصه گر)

اسناد مناقصه

1401-10

تامین لولا جوش درب های جانبی 405

(حقوقی/ حقیقی)

دریافت