آگهی مناقصه شماره 15-1401

صفحه اصلی / آگهی مناقصه شماره 15-1401

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه پرسکاری و تولید قطعات G3 استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی/حقیقی علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با دردست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني: كیلومتر 5 آزاد راه کرج قزوین روبروی بهشت سکینه شرکت قالبهای صنعتی ایرانخودرو در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند .

” در ضمن هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه کسر می گردد.”

تلفن تماس بازرگانی : 02634706614

شماره مناقص

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

مقدار (تن)

شخصیت (مناقصه گر)

1401-15

پرسکاری و تولید قطعات G3

1000

(حقوقی/ حقیقی)

  • كيلومتر 5 آزادراه كرج-قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو
  • 34704005-6 026
  • 34704007 026
  • info@ikid.ir