آگهی مناقصه شماره 13-1401

 شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد برای تامین ورق SAPH440 , DD13 مناقصه ای برگزار نماید، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی/حقیقی علاقمند دعوت مي شود، حداكثر تا آخر وقت اداري مورخه 25/10/1401 پيشنهاد خود را در پاكت ممهور كه روي آن نوشته شده باشد (مربوط به مناقصه 13-1401 )به دفتر مديريت حراست شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو ارائه و رسيد شركت در مناقصه را دريافت نمايند. پیشنهاد دهندگان باید در ساعات اداری (15-8) با در دست داشتن رسید و مبلغ 500.000 (پانصد هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت مراجعه نمایند.((به پيشنهادهايي كه بعد از مهلت مقرر رسيده باشند هيچگونه ترتيب اثر داده نخواهد شد))

 نشاني: كیلومتر 5 آزاد راه کرج قزوین روبروی بهشت سکینه شرکت قالبهای صنعتی ایرانخودرو

تلفن تماس بازرگانی: 026-34706614

شماره مناقصه

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

شخصيت (مناقصه گر)

اسناد مناقصه

 

1401-13

 

 

 

 

SAPH440630*435*2.2 115 برگ
SAPH441630*465*2.3115 برگ
SAPH4421200*965*3215 برگ
SAPH4431135*384*367 برگ
SAPH4441180*245*3110 برگ
DD131050*267*360 برگ

شركت (حقوقي/حقیقی)

دریافت