شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد از خدمات پیمانکاران واجد شرایط در زمینه فروش فولاد 1.2379 بهلری استفاده نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت می شود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهی برای دریافت اسناد مناقصه به تارنمای www.ikid.ir (رایگان) و یا با دردست داشتن معرفی نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال وجه نقد برای واریز به بانک مستقر در شرکت به نشانی : کیلومتر 5 آزاد راه کرج – قزوین روبروی بهشت سکینه شرکت قالب های صنعتی ایرانخودرو در وقت اداری (8 – 15) مراجعه نمایند.

“در ضمن هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه کسر می گردد.”

تلفن تماس بازرگانی : 02634706614

شخصیت (منقصه گر)شرح مناقصه (مناقصه گزار)شماره مناقصه
شرکت (حقوقی/حقیقی)ابعادوزن (کیلوگرم)تعداد به شاخه1401-09
400*400*4000150003
400*300*400075002
400*200*400075003
150*400*4000110006