آگهی مزایده فروش ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی 05-1401

شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرآیند تولید خود از طریق مزایده و بر مبنای قیمت کارشناسی اقدام نماید.

زمان بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت : از 1401/10/03 الی پایان وقت اداری 1401/10/10

آدرس : کیلومتر 5 آزادراه کرج-قزوین

تلفن تماس : 02634710619

” شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مجاز است. “