آگهی مزایده غیر تولیدی 03-1401 

شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد یک دستگاه پرس هیدرولیکی 630 تنی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت کارشناسی به فروش برساند.

زمان بازدید : از 1401/09/14 لغایت پایان وقت اداری 1401/09/28 

کیلومتر 5 آزاد راه کرج_ قزوین، خروجی کمالشهر، شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو

تلفن تماس: 02634710619