آگهی تجدید مناقصه شماره 12-1401

(( شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه فروش ورق بلنگ فابریک DC04استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی/حقیقی علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با دردست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار ريال) وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني: كیلومتر 5 آزاد راه کرج قزوین روبروی بهشت سکینه شرکت قالبهای صنعتی ایرانخودرو در وقت اداري (15-8 ) مراجعه نمايند .

در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد .))

تلفن تماس بازرگانی: 026-34706614

شماره مناقصه

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

شخصيت (مناقصه گر)

اسناد مناقصه

 

1401-12

 

 

 

 

نوع جنس

ابعاد

مقدار ( KG)

DC04

0.8*1020*1270

200،000

شركت (حقوقي/حقیقی)

دریافت