پروژه سپر H30 CROSS

  • - نام مشتری: ایران خودرو
  • - تعداد قطعه: 2 قطعه
  • - وزن: 55420 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 2 دست