مشتری : شرکت جوشکنوز ترکیه

نام پروژهتعداد قطعاتتعداد پانل گیجهاتعداد قالبهاگرید قطعاتگرید قالبهاوزن قالبها (تُن)
طراحي و ساخت قالبهاي پروژه Ford V36X BK2125356G33G313 412.9