واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شامل بخشهای زیر می باشد:

  1. اداره كنترل كیفیت قالب و پنل گیج (P/G)
  2. اداره كنترل كیفیت تولید قطعه و مجموعه 

   در این واحد كنترل 3 بعدی (CMM) شامل  كنترل كلیه قالب ها ، پانل گیج ها ، پنل ها، مدلهای فومی  محصولات شركت و كلیه وسایل و ابزار متفرقه بر مبنای CAD DATA تهیه شده توسط واحد مهندسی و انطباق آن با نقاط به دست آمده از سطوح مورد اندازه گیری، صورت می پذیرد.

لیست ماشین آلات و تجهیزات :

دستگاه MANUAL) CMM )

این دستگاه اندازه گیری تك بازو، ساخت كشور آلمان(Stifel Mayer) بوده و ابعاد میز آن 2×4 متر و دقت آن تا 0.02 میلی متر می باشد.

دستگاهCNC ) CMM )

این دستگاه اندازه گیری 2 بازو، ساخت كشور آلمان(Zett Mess) بوده و ابعاد میز آن 3×7 متر ، نرم افزار آن  Future X & Zett 3d و دقت آن  تا 0.02 میلی متر است.

 روش كار در  2 سیستم فوق بدین صورت است كه، از روی قطعه موجود توسط سنسور نصب شده در انتهای بازوی كنترلی، نقاطی استخراج و با CAD DATA مربوطه انطباق داده می شود و طی این فرآیند اختلاف به دست آمده محاسبه می گردد.