نام مشتری : شرکت جوشکنوز ترکیه

نام پروژهتعداد قطعاتتعداد پانل گیجهاتعداد قالبهاگرید قطعاتگرید قالبهاوزن قالبها (تُن)
طراحي و ساخت قالبهاي پروژه Renault-X62225G11G13134,071
G21G22