نام مشتری : شرکت جوشکنوز ترکیه

نام پروژهتعداد قطعاتتعداد پانل گیجهاتعداد قالبهاگرید قطعاتگرید قالبهاوزن قالبها (تُن)
طراحي و ساخت قالبهاي و پانل‌گيجهاي JFC 3411 G2 3G211228,019