پروژه TS09

نام پروژه تعداد قطعات تعداد پانل گیج ها تعداد قالب ها گرید قطعات گرید قالب ها وزن قالب ها(تن)
طراحی و ساخت قالب ها , گیج های JFC 3 4 11 G2 3 G2 11 228,019