پروژه TS05

نام پروژه تعداد قطعات تعداد پانل گیج ها تعداد قالب ها گرید قطعات گرید قالب ها وزن قالب ها(تن)
طراحی و ساخت قالب های پروژه Renault_BL52 3 3 12 G2 3 G2 12 16,841