پروژه TS02

نام پروژه تعداد قطعات تعداد پانل گیج ها تعداد قالب ها گرید قطعات گرید قالب ها وزن قالب ها(تن)
طراحی و ساخت قالب های پروژه Renault_X62 2 2 5 G1 1 G1 3 134,071
G2 1 G2 2