پروژه وانت آریسان

  • - نام مشتری: ایران خودرو
  • - تعداد قطعه: 27 قطعه
  • - وزن: 626636.15 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 85 دست