پروژه رانا X12

  • - نام مشتری: ایران خودرو
  • - تعداد قطعه: 54 قطعه
  • - وزن: 1349110.77 كیلوگرم
  • - تعداد قالب:  183 دست