پروژه پژو 206

  • - نام مشتری: ایران خودرو

  • - تعداد قطعه: 71 قطعه

  • - وزن: 1548159.9 كیلوگرم

  • - تعداد قالب: 210 دست