آگهی تجدید مناقصه 05-1401

شرکت قالب‌های صنعتی ایران‌خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه فروش فولاد 1.2379 بهلری استفاده نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی / حقیقی علاقمند دعوت میشود، ظرف مدت چهار روز از انتشار آگهی برای دریافت اسناد مناصقه به تارنمای www.ikid.ir (رایگان) و یا با در دست داشتن معرفی نامه و مبلغ

Elementor #3408

function playPauseVideo() { let videos = document.querySelectorAll(“video”); videos.forEach((video) => { // We can only control playback without insteraction if video is mute video.muted = true; // Play is a promise so we need to check we have it let playPromise = video.play(); if (playPromise !== undefined) { playPromise.then((_) => { let observer = new IntersectionObserver(