پروژه 208

  • - نام مشتری: ایران خودرو
  • - تعداد قطعه: 23 قطعه
  • - وزن: 536951 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 66 دست