تولید مجموعه و بدنه:

 این قسمت، دارای 2 سالن بوده که به فیكسچر و دستگاههای نقطه جوش تجهیز شده و قابلیت انجام فرآیندهای مجموعه سازی ، بدنه سازی و مونتاژ قطعات مختلف را دارد .

تولید مجموعه

 ماشین ­آلات و تجهیزات این بخش عبارتند از:

GUN کلاس C 2 دستگاه
GUN کلاس X 4 دستگاه
GUN کلاس X (تکمیل کاری) 2 دستگاه
نقطه جوش پایی ( چاول ) 5 دستگاه
دستگاه جوش تاکر 1 دستگاه
دستگاه جوش H.B.S 1 دستگاه
دستگاه فیدر پیچ 1 دستگاه
دستگاه فیدر مهره 2 دستگاه

 تولید بدنه 

 ماشین ­آلات و تجهیزات این بخش عبارتند از :

نقطه جوش پایی 1 دستگاه
نقطه جوش یک طرفه 1 دستگاه
دستگاه جوش CO2 9 دستگاه
GUN کلاس C 6 دستگاه
GUN کلاس X 2 دستگاه