پروژه TS08

پروژه TS08

نام پروژه

تعداد قطعات

تعداد پانل گیجها

تعداد قالبها

گرید قطعات

گرید قالبها

وزن قالبها (تُن)

عكس

طراحي و ساخت قالبهاي پروژه Ford V363 FLOOR PANEL

 

4

 

4

7

G1

4

G1

 7

 162,317