پروژه TS07

پروژه TS07

نام پروژه

تعداد قطعات

تعداد پانل گیجها

تعداد قالبها

گرید قطعات

گرید قالبها

وزن قالبها (تُن)

عكس

طراحي و ساخت  قالبهاي پروژه Ford V363 6

6

6

20

G2

6

G2

20

 144,056