پروژه TS04

 

پروژه TS04

نام پروژه

تعداد قطعات

تعداد پانل گیجها

تعداد قالبها

گرید قطعات

گرید قالبها

وزن قالبها (تُن)

عكس

طراحي و ساخت قالبهاي پروژه Renault-J87

 2

 2

 10

 G3

 10

 167,953