پروژه TS03

پروژه TS03

نام پروژه

تعداد قطعات

تعداد پانل گیجها

تعداد قالبها

گرید قطعات

گرید قالبها

وزن قالبها (تُن)

عكس

طراحي و ساخت قالبهاي پروژه Ford V36X BK21

3

3

13

 

G3

 

 

3

 

G3

13

 52,663