پروژه TS01

وزن قالبها (تُن)

گرید قالبها

گرید قطعات

تعداد قالبها

تعداد پانل گیجها

تعداد قطعات

نام پروژه

 

G2

 

G2

 

 30

 9

 STANDARD KALIP

21,340  

G3

30

G3

9