پروژه X7: سمند

وزن قالبها (تُن)

گرید قالبها

گرید قطعات

تعداد قالبها

تعداد پانل گیجها

تعداد قطعات

نام پروژه

114

G2

8

G2

2

93

28

28

طراحی و ساخت قالبهای دائم و پانل گیجهای خودروی سمند (X7)

293

G3

85

G3

26

پروژه X7: سمند

نام مشتری: ایران خودرو

- تعداد قطعه: 28 قطعه

- وزن: 407.000 كیلوگرم

- تعداد قالب: 93 دست

(پروژه انجام شده)